Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

17-06-2017
ALGEMEEN VERBOD TOT OPPOMPEN VAN WATER IN LO-RENINGE
 

STAD LO-RENINGE

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

ALGEMEEN VERBOD TOT OPPOMPEN VAN WATER

OVERWEGEND GEDEELTE

Juridische grond

Het Gemeentedecreet,  artikelen 64 en 66 van en de artikelen 133, 134ter en 135 van de nieuwe Gemeentewet;

Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003, gewijzigd door het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid van 19 juli 2013, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten.

De Code goede natuurpraktijk voor waterlopen besluit Vlaamse Regering van 10 juli 2015.

Feiten

Door de aanhoudende droogte wordt vastgesteld dat het waterniveau van openbare waterlopen, bekkens en-vijvers extreem laag is, wat een probleem geeft voor onder andere het visbestand. Oorzaak hiervan lijkt, naast het uitblijven van neerslag, het oppompen van beekwater door diverse landbouwers of andere bedrijven voor watervoorziening voor hun dieren, voor het irrigeren van hun velden of divers gebruik in hun werking.

Er is sedert enkele weken een uiterst beperkte of zelfs geen verdere toevoer van water in de waterlopen en de voorspellingen zijn van die aard dat er ook niet direct nieuwe toevoer door neerslag verwacht wordt; het verder oppompen van water houdt dan ook een aanzienlijk risico in op drooglegging van de openbare waterloop, bekkens of vijvers met mogelijke schade tot gevolg. Zolang er geen toevoer is van vers water, moet dit oppompen daarom algemeen verboden worden op alle openbare waterlopen, bekkens, buffers of vijvers met uitzondering van het pompen door hulpdiensten en het gebruik  voor drinkwater voor dieren.

BESLUIT:

Op basis van deze overwegingen besluit de burgemeester een algemeen verbod op te leggen om nog water te pompen, op alle openbare waterlopen, bekkens, buffers of vijvers op het grondgebied van stad Lo-Reninge met uitzondering van het pompen door hulpdiensten en het gebruik voor drinkwater voor dieren.
Dit verbod blijft van kracht tot nader order.

Lo-Reninge, 17 juni 2017

(get.) Lode MORLION

Burgemeester