Aanvullende financiële hulp

De sociale dienst gaat voor elke aanvrager na of er aanvullende financiële hulp nodig is.

Dit op basis van de REMI tool, ontwikkeld door CEBUD. REferentiebudget voor een Menswaardig Inkomen.

De menselijke waardigheid trachten te verzekeren voor alle burgers van Lo-Reninge is het principe dat de sociale dienst als basis neemt.

Volgens de OCMW-wet van 1976 heeft iedere persoon in ons land recht op maatschappelijke dienstverlening.

Hierdoor ziet de sociale dienst van Lo-Reninge zich verplicht om elke hulpvraag ernstig te nemen en te toetsen aan de vraag of een tussenkomst van de gemeenschap onder de vorm van materiële of immateriële hulp is aangewezen op grond van de menselijke waardigheid. We willen ervoor zorgen dat de aangeboden hulpverlening zo nauw mogelijk kan aansluiten op de individuele behoeften van de cliënt. We gaan individueel na, op maat van iedere, unieke cliëntsituatie of het aanwezige inkomen volstaat om menswaardig te kunnen leven. Indien dit niet het geval is, trachten we maatregelen te nemen om deze norm wel te halen.