GAS 5 Snelheidsovertredingen

De gemeenteraad heeft op 15 december 2022 het politiereglement rond de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) vastgesteld. De trajectcontroles in de dorpskernen van enkele deelgemeenten zijn actief. Politiezone Spoorkin staat in voor de controles. 

Welke vijf voorwaarden zijn van tel om de snelheidsovertreding als GAS-boete te laten tellen? 

 1. GAS-boetes kunnen enkel opgelegd worden voor snelheidsovertredingen waarbij de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 km/u is overschreden (na correctie met tolerantiemarge van 6 km/u). 
 2. Het gaat over snelheidsovertredingen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur (zowel op gemeente- als gewestwegen). 
 3. Het gaat om snelheidsovertredingen die vastgesteld worden met automatisch werkende, en door de lokale overheden gefinancierde toestellen. 
 4. De snelheidsovertredingen moeten begaan zijn door een meerderjarige, natuurlijke persoon of door rechtspersonen. 
 5. Naast de snelheidsovertreding mag er geen andere overtreding begaan zijn.

Dit betekent dat deze snelheidsovertredingen niet meer strafrechtelijk worden gesanctioneerd, voor zover uiteraard aan alle voorwaarden is voldaan. Dit heeft tot gevolg dat het openbaar ministerie deze snelheidsovertredingen niet meer zal vervolgen. Enkel de administratieve procedure wordt toegepast. Als de snelheidsovertreding hoger ligt dan 20 km/u, dan wordt dit wel strafrechtelijk vervolgd.

Hoeveel  bedragen de boetes? 

Binnen Zone 30

Gereden snelheidGecorrigeerde snelheidBinnen bebouwde kom Zone 30Buiten bebouwde kom Zone 30
37-39 km/u31-33 km/u53 euro53 euro
40-46 km/u34-40 km/u53 euro53 euro
47 km/u41 km/u64 euro59 euro
51 km/u45 km/u108 euro83 euro
    
 

10-20 km/u te snel*

10-30 km/u te snel**

*53 euro + 11 euro voor elke km/u te snel**53 euro + 6 euro voor elke km/u te snel
    

Binnen Zone 50

Gereden snelheidGecorrigeerde snelheidBinnen bebouwde kom Zone 50Buiten bebouwde kom Zone 50
57-61 km/u51-55km/u53 euro53 euro
62-67km/u56-61km/u53 euro53 euro
67km/u61km/u64 euro59 euro
71km/u65km/u108 euro83 euro
    
 

10-20 km/u te snel*

10-30 km/u te snel**

*53 euro + 11 euro voor elke km/u te snel**53 euro + 6 euro voor elke km/u te snel
    

Hoe verloopt de administratieve procedure?

 1. De vaststeller dient zijn PV binnen de 14 dagen na vaststelling van de overtreding aan de sanctionerend ambtenaar te bezorgen.
 2. De sanctionerend ambtenaar dient binnen de 14 dagen na de dag van ontvangst van het PV, dit PV en de beslissing met bedrag van de boete aan de overtreder te bezorgen.
 1. De overtreder dient de boete te betalen binnen de 30 dagen na kennisgeving van de beslissing, tenzij verweer werd ingediend.
 1. De overtreder kan binnen de 30 dagen na kennisgeving van de beslissing verweer indienen tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar. Je kan bezwaar indienen via www.lo-reninge.be/verweergasboeteIndien je niet de bestuurder was van het voertuig, kan je dat melden via www.lo-reninge.be/anderebestuurder
 1. De sanctionerend ambtenaar dient binnen de 30 dagen na de dag van ontvangst van het verweer een beslissing te nemen omtrent de ontvankelijkheid en gegrondheid van het verweer en dient deze beslissing ter kennis te geven van de overtreder binnen diezelfde termijn.
 1. Het verweer wordt als gegrond beschouwd wanneer de sanctionerend ambtenaar niet binnen de 30 dagen na de dag van ontvangst van het verweer een beslissing heeft genomen.
 2. De overtreder kan binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar beroep instellen bij de politierechtbank.

 

Afbetalingsplan aanvragen?

Dat kan via www.lo-reninge.be/afbetalingsplangasboete

VRAGEN?

stadsbestuur@lo-reninge.be
www.lo-reninge.be
058 28 80 20