Sportraad

Bestuur sportraad Lo-Reninge

  • Voorzitter: Filip Mersseman
  • Secretaris: Kristien Feryn

STATUTEN

Gelet op het decreet van 24-07-1991 (B.S. 18-09-1991) houdende 'organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid' wordt te Lo-Reninge een gemeentelijke sportraad op­gericht die zijn zetel heeft te Lo-Reninge, op het adres van de voorzitter en waarvan de statuten luiden:

HOOFDSTUK I: DOEL

Artikel 1.      

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de al­gehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.

Artikel 2.      

De concrete doelstellingen zijn onder meer de volgende:

a) het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur overeenkomstig de terzake geldende wetgeving.
b) het coördineren van de sport- en recreatie-activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organi­saties op het gebied van competitie- en recreatiesport.
c) het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan private instanties inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur.
d) onderzoek, documentatie en informatie.
e) het nemen van de op behoeften afgestemde initiatieven, bv. inzake de bevordering van de sportbeoefening en de eventuele kaderopleiding.
f) deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere afzonderlijke raden voor cul­turele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.

HOOFDSTUK II : SAMENSTELLING EN STRUCTUUR

Artikel 3.     

De sportraad moet voldoende representatief zijn voor de competitiesport, de recrea­tiesport en voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking.  Hij is sa­mengesteld uit een Algemene Vergadering en een Bestuur van de Sportraad.

HOOFDSTUK III : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 4.      

De Algemene Vergadering (A.V.) is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerech­tigde leden.

Artikel 5.      

Stemgerechtigde leden zijn:
a) Afgevaardigden van elke private- en publieke sportorganisatie, verenigingen en instel­lingen die een actieve sportwerking in de gemeente of in een deel van de gemeente kan aantonen.
b) Zij, die door de gemeenteraad worden aangeduid. De gemeenteraad kan één verte­genwoordiger per fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, als stemgerechtigd lid aanduiden in de A.V.
De leden van de Gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de sportraad in hun gemeente.
c) Zij, die door de leden bedoeld onder sub a) van dit artikel, worden gecoöpteerd. Het aantal leden bedoeld onder sub b) en c) van dit artikel, kan samen niet meer bedragen dan een vijfde van het aantal leden bedoeld in sub. a) van dit artikel.

Artikel 6.      

niet-stemgerechtigde leden zijn:
a) De Schepen van Sport.
b) Uitgenodigde waarnemers.

Artikel 7.      

Elke organisatie welke wenst lid te worden van de sportraad, wijst, volledig vrij, één lid en één plaatsvervanger aan.  Deze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a) Zij moeten lid zijn van de organisatie die zij vertegenwoordigen.
b) Zij mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen.
c) Voor zover zij stemgerechtigd zijn mogen zij geen lid zijn van de Gemeenteraad of het Schepencollege.

Artikel 8.      

Een organisatie die lid van de sportraad wenst te worden, dient een schriftelijk aanvraag te richten aan het bestuur van de Sportraad.  Indien zij beantwoorden aan de gestelde nor­men van erkenning, kan ze toetreden tot de A.V.
Na de erkenning wordt deze organisatie stemgerechtigd.

Artikel 9.      

Tot de bevoegdheid van de A.V. behoren:
a) De wijziging van de statuten en de ontbinding van de vereniging.
b) De aanstelling en het ontslag van de bestuurders.
c) De jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begrotingen.
d) Het bepalen van de erkenningsvoorwaarden voor het lidmaatschap.

Artikel 10.     

De stemgerechtigde leden van de A.V. kunnen worden opgesplitst in een aantal secties voor de competitiesport én in een aantal secties of wijksportraden voor de recreatiesport.

HOOFDSTUK IV : BESTUUR VAN DE SPORTRAAD / DAGELIJKS BESTUUR

Artikel  11.    

Het bestuur van de Sportraad moet samengesteld worden uit afgevaardigden van alle bestaande sportvormen in de gemeente. Daarbij moet een onregelmatig overwicht van één van deze sportvormen vermeden worden.

Artikel 12.     

De A.V. kiest uit haar stemgerechtigde leden die zich kandidaat stellen, bij geheime stem­ming en bij gewone meerderheid van stemmen een bestuur.. De verkozen bestuursleden bepalen daarna in onderlinge overeenstemming wie de functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester zal uitoefenen.

Artikel 13.    

De A.V. bepaalt op welke manier de leden van het Bestuur van de Sportraad worden ver­kozen en neemt daartoe de nodige bepalingen op in het huishoudelijk reglement.

Artikel  14.    

De Schepen van Sport en de sportfunctionaris maken deel uit van het Bestuur van de Sportraad als niet-stemgerechtigd lid.

Artikel 15.     

Het bestuur van de Sportraad beslist over de eventuele aanvulling met de in art. 6 ver­melde niet stemgerechtigde leden en permanente waarnemers, waarbij dient rekening gehouden met Art. 6, 3°  van het decreet van 24-07-1991.

    

Artikel 16.     

De duur van de mandaten bedraagt drie (3) jaar - behoudens herverkiezing. Wanneer een mandaat van een lid van het Bestuur van de Sportraad tussentijds vacant wordt, wijst de A.V. een opvolger aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooit.

     

Artikel 17      

Het bestuur bereidt de vergaderingen van de Sportraad voor en voert alle taken uit die voortvloeien uit de beslissingen.

HOOFDSTUK V: REKENINGEN

Artikel 18.     

Elk jaar worden de rekening van het verlopen jaar en de begrotingen van het volgende voorgelegd aan de gewone A.V.

Artikel 19.     

De kasgelden worden bewaard door de penningmeester. Acht dagen voor de A.V. zien twee commissarissen, die door de vorige A.V. aangewezen werden, de kasgelden en de rekeningen na.  Zij brengen aan de A.V. verslag uit.

Artikel 20.     

Bij ontbinding van de Sportraad worden de netto kasgelden overgemaakt aan een andere vereniging met soortgelijk maatschappelijk doel, die door de Gemeenteraad, op advies van de A.V. van de Sportraad , wordt aangewezen.

HOOFDSTUK VI : ERKENNING

Artikel 21.     

De Sportraad vraagt zijn erkenning aan de Gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.  De Vlaamse Executieve wordt conform met Art. 9 van het decreet van 24-07-1991 in kennis gesteld van de definitieve beslissing van de Gemeenteraad betreffende de erkenning van de Gemeentelijke Sportraad.

Artikel 22.     

Erkenning van de sportraad door het gemeentebestuur impliceert dat het gemeentebe­stuur:
a) een afsprakennota opstelt in samenspraak met deze Sportraad volgens Art. 7 van het decreet van 24-07-1991.  In deze afsprakennota bepaalt de Gemeenteraad, op advies van van de Sportraad, de nadere voorwaarden en modaliteiten van de oprichting en erken­ning van de Sportraad.  Bovendien bepaalt de Gemeenteraad, nadat de Sportraad is ge­hoord, de voorwaarden en modaliteiten van de werking van de Sportraad, inzonderheid betreffende:

  1. maatregelen waarmee het recht op informatie van de Sportraad ten aanzien van het gemeentebestuur wordt gewaarborgd.
  2. de wijze van het aanvragen en het uitbrengen van de adviezen bedoeld in Art. 5 van het decreet van 24-07-1991 met inbegrip van de termijn binnen dewelke advies dient te worden uitgebracht.
  3. de termijn binnen dewelke de Gemeenteraad een gemotiveerd standpunt nopens de uit­gebrachte adviezen inneemt.
  4. maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de Sportraad.
  5. de wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de Sportraad ter beschikking gestelde financiële middelen.
  6. de wijze waarop de leden van de gemeenteraad of het College van Burgemeester en Schepenen met raadgevende stem bij de werkzaamheden kunnen betrokken worden.

b) binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting een werkingstoelage voorziet voor de gemeentelijke Sportraad.

c) een vergaderlokaal ter beschikking stelt.

HOOFDSTUK VII : HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 23.     

In het huishoudelijk reglement wordt verder alles geregeld wat niet door de statuten wordt bepaald.  Dit reglement wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige, stemgerechtigde leden.  Wijzigingen wor­den voorbereid door het bestuur van de Sportraad en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.