Huiszwaluwenkolonies - subsidies

Subsidiereglement voor het onderhouden van huiszwaluwkolonies

Artikel 1:
Met ingang van het dienstjaar 2008 wordt een jaarlijkse subsidie verleend aan de gebruiker van een gebouw of gebouwen, gelegen op hetzelfde adres, waar huiszwaluwen broeden.


Artikel 2:
Het jaarlijks bedrag van deze subsidie wordt vastgesteld als volgt:
voor één nest: 10 euro
voor een kleine kolonie (2 tot 5 nesten): 15 euro
voor een middelgrote kolonie (6 tot 10 nesten): 25 euro
voor een grote kolonie (11 tot 20 nesten): 40 euro
voor een zeer grote kolonie (meer dan 20 nesten): 50 euro
Enkel de bewoonde nesten komen voor toekenning van de subsidie in aanmerking. Meerdere legsels in één broedseizoen in hetzelfde nest wordt aanzien als één nest.

Artikel 3:
De aanvraag moet jaarlijks worden ingediend door middel van een daartoe bestemd formulier uiterlijk voor 1 juli.

Artikel 4:
Door het indienen van een aanvraag stemt de aanvrager er mee in om volgende voorwaarden strikt na te leven:
het is verboden om nesten van huiszwaluwen af te steken, ook al zijn ze niet bewoond
het is verboden om hindernissen aan te brengen teneinde de huiszwaluw te beletten om een nest te bouwen of het nest via een normale aanvliegroute te bereiken.

Artikel 5:
De uitbetaling van de subsidie gebeurt pas na controle door een aangestelde van het gemeentebestuur.

Meer info bij de milieudienst van Lo-Reninge, 058 33 01 14, milieu@lo-reninge.be