Jeugdraad

Tussenkomst oordoppen op maat! 

 • Ben je tussen 16 en 24 jaar? 
 • Woon je in Lo-Reninge? 
 • Wil je van muziek genieten zonder je oren te beschadigen en je oren beschermen op fuiven en festivals? 
 • Koop een set oordoppen op maat bij een erkend audioloog, en krijg van de jeugdraad een tussenkomst van € 50*
 • Vraag je tussenkomst aan via het formulier: https://www.lo-reninge.be/tussenkomst-oordoppen-op-maat

*voor de eerste 25 ingezonden aanvragen. 

Bestuur jeugdraad Lo-Reninge:

Louis Deschuytter (voorzitter), Annelies Casier (secretaris), Celie Cornette (bestuurslid), Celeste Vermeersch (bestuurslid), Margo Morlion (bestuurslid), Jade Demurie (bestuurslid), Sien Boussemaere (bestuurslid), Julien Slembrouck (bestuurslid)


Statuten jeugdraad Lo-Reninge

Artikel 1. Erkenning

In de gemeente Lo-Reninge wordt een gemeentelijke Jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid.


Artikel 2. Doelstellingen

De jeugdraad heeft als doel:

 • Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen omtrent alle aspecten van het jeugdbeleid in Lo-Reninge, dit zijn de beleidsmaatregelen ten aanzien van alle levenssituaties van kinderen en jongeren.
 • Initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg te bevorderen tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het welzijn van kinderen en jongeren en de jeugd zelf.
 • Bij zoveel mogelijk jongeren de interesse voor het jeugdbeleid bevorderen alsook de inspraak stimuleren.

Deze doelstellingen zijn niet beperkend en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met de jeugd en het jeugdbeleid te maken heeft, valt onder de bevoegdheid van de Jeugdraad Lo-Reninge.

Artikel 3. Structuur van de jeugdraad

De Jeugdraad heeft de volgende structuur:

 • een algemene vergadering
 • een dagelijks bestuur

De algemene vergadering kan steeds werkgroepen oprichten. Elk lid van de jeugdraad kan hieraan deelnemen.

Artikel 4. Samenstelling van de algemene vergadering

De algemene vergadering van de jeugdraad staat open voor iedere geïnteresseerde jongere die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Minimum zestien jaar en maximum 30 jaar
 • Geen politiek mandaat uitoefenen
 • Wonen in Lo-Reninge of actief zijn in een erkende jeugdorganisatie van Lo-Reninge.

Stemgerechtigde deelnemers voldoen aan één van de volgende bijkomende voorwaarden:
Lid, begeleider of volwassen begeleider zijn van een erkende jeugdorganisatie, zoals bepaald in het subsidiereglement ter ondersteuning van de erkende jeugdverenigingen in Lo-Reninge. Per jeugdvereniging hebben maximum 2 personen stemrecht; of
Vóór de eerste algemene vergadering van het werkjaar, dat loopt van 1 september tot eind augustus, en uiterlijk op 15 november zich bij de jeugddienst melden als stemgerechtigde deelnemer van de jeugdraad. De lijst wordt jaarlijks hernieuwd.
De algemene vergadering kan altijd leden met een raadgevende stem aanduiden. De schepen van jeugd en de jeugdconsulent zijn steeds waarnemend lid.

Artikel 5. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van de jeugdraad heeft de volgende bevoegdheden:

 • Benoemen van de leden van het dagelijks bestuur
 • Controleren en adviseren van het werk van het dagelijks bestuur
 • Plannen en controleren van het jaarbeleid
 • Controle van de financiën
 • Het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement

Artikel 6. De wijze waarop de algemene vergadering geldige beslissingen kan nemen

De jeugdraad streeft bij alle beslissingen naar een zo groot mogelijke éénsgezindheid. Er wordt enkel gestemd indien er een duidelijke consensus ontbreekt of indien één derde van de aanwezigen daar om vraagt.
Om geldig te kunnen stemmen moet tenminste twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien het nodige aantal stemgerechtigde deelnemers niet wordt bereikt dan wordt het agendapunt verdaagd naar een volgende algemene vergadering. Indien dit aantal niet bereikt wordt bij een tweede bijeenroeping, kan de vergadering wel beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de stemgerechtigde deelnemers, behalve een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement waarmee twee derde van de aanwezige stemgerechtigde deelnemers zich akkoord moet verklaren.

Artikel 7. Samenstelling van het dagelijks bestuur

De samenstelling van de jeugdraad staat open voor iedere geïnteresseerde jongere die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Minimum zestien jaar en maximum dertig jaar
 • Geen politiek mandaat uitoefenen
 • Wonen in Lo-Reninge of actief zijn in een erkende jeugdorganisatie van Lo-Reninge

Er wordt gestreefd naar spreiding over de verschillende deelgemeenten van Lo-Reninge voor de leden van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een gewoon bestuurslid. De gemeentelijke ambtenaar belast met jeugdzaken is de secretaris van de jeugdraad.
Vóór het begin van het werkjaar kunnen jongeren zich bij de jeugddienst melden als kandidaat-lid van het dagelijks bestuur. De algemene vergadering van de jeugdraad dient bij de eerste vergadering van het werkjaar de leden van het dagelijks bestuur te bevestigen. Deze lijst wordt jaarlijks hernieuwd.

Artikel 8. Bevoegdheden van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de jeugdraad heeft de volgende bevoegdheden:

 • Formuleren van adviezen inzake jeugdbeleid aan het stadsbestuur
 • Bijeenroepen van de algemene vergadering
 • Opvolgen en bewaken van de taken van de jeugdraad


Het dagelijks bestuur heeft een autonoom beslissingsrecht, maar zal zich steeds moeten verantwoorden tegenover de algemene vergadering.

Artikel 9. Huishoudelijk reglement

De jeugdraad beschikt over een huishoudelijk reglement waarin verder wordt geconcretiseerd en waarin de voorwaarden en modaliteiten van de werking van de jeugdraad in relatie tot het gemeentebestuur worden bepaald.