Plan MER sectorale voorwaarden windturbines

Gepubliceerd op woensdag 2 aug 2023 om 11:58

Het departement Omgeving wenst u te informeren dat de Vlaamse Regering op 7 juli 2023 haar besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM II) wijzigde wat betreft de sectorale milieuvoorwaarden voor inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst bij VLAREM II.

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu onderzocht. Team Omgevingseffecten keurde het plan-MER goed.

Alle info: https://omgeving.vlaanderen.be/vaststelling-van-de-sectorale-voorwaarden-voor-windturbines