Rampenschade

Personen die, naar aanleiding van de erkenning van een schadelijk feit als landbouwramp, een financiële tegemoetkoming wensen te bekomen, moeten, zich tot hun gemeentebestuur richten en een aanvraagformulier voor schadeloosstelling invullen. Meer info bij An Trooster, 058 33 01 17, an.trooster@lo-reninge.be.