Seniorenadviesraad

Bestuur seniorenadviesraad Lo-Reninge

  • Bestuurslid: Lena Merlevede
  • Bestuurslid: Lieve Tyvaert
  • Bestuurslid: Dirk Deturck

STATUTEN

Artikel 1: Doel en bevoegdheden

Onder de benaming “Stedelijke Seniorenadviesraad” wordt te Lo-Reninge een Seniorenadviesraad opgericht, als een meervoudig inspraak- en adviesorgaan ten overstaan van de gemeentelijke overheid inzake aangelegenheden, die de seniorenwerking aanbelangen.

De Seniorenraad wil verder het overleg en de samenwerking bevorderen onder de verenigingen, diensten en instellingen, die betrokken zijn bij de seniorenwerking.

Artikel 2: Samenstelling

De stedelijke Seniorenadviesraad wordt samengesteld uit:

Minimum 3 leden, waarvan minimaal één van een ander geslacht.
Voorwaarden: inwoner zijn van Lo-Reninge en ouder dan 55 jaar.

Bij de oprichting worden 3 personen voorgedragen als leden van de seniorenraad Lo-Reninge.
Na de oprichting wordt via de stedelijke infokrant een oproep gedaan naar nieuwe leden.
De leden van de gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de Seniorenadviesraad.

De Stedelijke Seniorenadviesraad kan voor bepaalde aangelegenheden een beroep doen op deskundigen, indien dit nodig of nuttig wordt geacht.  Deze zijn echter nooit stemgerechtigd.

Het lid van het College van Burgemeester en Schepenen, dat het seniorenbeleid als bevoegdheid heeft, is ambtshalve lid van deze raad, doch niet stemgerechtigd.

Artikel 3: Mandaten

De leden van de Stedelijke Seniorenadviesraad kiezen onder elkaar het Dagelijks Bestuur, bestaande uit een voorzitter(ster) en een penningmeester-secretaris. 

Allen worden bij meerderheid van stemmen aangesteld.  Geen van allen mag een politiek mandaat vervullen.

Geen enkel mandaat wordt bezoldigd.

Aan hun mandaat kan een einde worden gesteld door een ontslag uit de adviesraad, door onregelmatigheid of nalatigheid, door onttrekking van dit mandaat bij geheime stemming of door drie niet gerechtvaardigde afwezigheden op de vergaderingen van de Stedelijke Seniorenadviesraad.

Het College van Burgemeester en Schepenen wijst een gemeentelijke ambtenaar aan om de vergaderingen bij te wonen en het secretariaat waar te nemen.

Artikel 4: Vergaderingen

De Algemene Vergadering van de Stedelijke Seniorenadviesraad vergadert minstens eenmaal per jaar. 

De leden worden minstens één week vooraf door het Bestuur uitgenodigd naar de vergadering door middel van een e-mail, dat de agenda van de vergadering vermeldt.  Het Dagelijks Bestuur vergadert als het dit noodzakelijk acht.

Artikel 5 : Wijze van stemmen

Opdat de Algemene Vergadering van de Stedelijke Seniorenadviesraad geldig zou kunnen beslissen, dienen minstens de helft van de leden aanwezig te zijn op de vergadering.  Alle beslissingen worden genomen bij de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 6: Verslagen

Van elke vergadering, zowel van het Dagelijks Bestuur als van de Algemene Vergadering, wordt een verslag opgemaakt en bijgehouden.  Deze verslagen worden door de voorzitter en de penningmeester-secretaris ondertekend na voorlezing en goedkeuring in de eerstvolgende vergadering.  Ieder lid van de Stedelijke Seniorenadviesraad ontvangt per e-mail een afschrift van het verslag van de Algemene Vergadering en van het jaarverslag.

Artikel 7: Werkingskosten

De werkingskosten van de Stedelijke Seniorenadviesraad worden door het Stadsbestuur van Lo-Reninge voorzien op de gemeentelijke begroting. Na afloop van het jaar dient rekenschap afgelegd te worden van de gedane uitgaven via een kasverslag.

Artikel 8: Verantwoording

Een jaarverslag van de werking van de Stedelijke Seniorenadviesraad wordt door de penningmeester-secretaris aan de Voorzitter van het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Voorzitter van het O.C.M.W. overgemaakt.